YAMK Matkailu

Opintojakson osaamistavoitteet:
Tapahtumat nähdään yhä useammin yhtenä aluekehityksen välineenä. Tapahtumatuotanto ja -kysyntä muodostavat verkostomaisesti toimivan, aluetaloudellisesti vaikuttavan rakenteen. Tapahtuman taloudellinen merkitys korostuu tarkasteltaessa tapahtumiin liittyvän matkailu- ja paikalliskysynnän kasvua, mutta tapahtumien vaikuttavuutta voidaan tarkastella myös alueellisen vetovoimaisuuden, imagon ja yhteisöllisyyden näkökulmasta, kriittistä ulottuvuutta unohtamatta.
Opintojakson suorittanut opiskelija tuntee tärkeimmät tapahtumatyypit. Hän osaa soveltaa omaksumaansa tietoa tapahtumien strategiseen ja operationaaliseen suunnitteluun ja johtamiseen. Tapahtumien taloudellisen vaikuttavuuden ohella hän tunnistaa ja osaa arvioida niiden yhteiskunnallisia ja kulttuurisia vaikutuksia. Opiskelija saa työvälineitä ja valmiudet tapahtumien vaikutusten kartoittamiseen ja mittaamiseen. Opiskelija osaa proaktiiviseti rakentaa ja kehittää alueellisen tapahtuman eri toimijaverkostoja.

Learning outcomes of the course
What kind of adventure tourist are you? 
The course gives an answer to this question from different perspectives. 
Students will gain academic knowledge needed in sustainable adventure tourism programs. 
Upon completion of this course students can outline key characteristics of adventure and are able to discuss important aspects of the experience creation process. Students know about aspects concerning the adventure tourism industry supply and demand side. With risk being a core characteristic of adventure, the course will raise students' awareness for proper risk management. The main elements of sustainable adventure tourism business operations will be introduced. 
Furthermore, the course gives an overview about adventure education. Students will comprehend stages in group development and can apply different leadership styles.