Opintojakson osaamistavoitteet
Opiskelija osaa laatia ja hyväksikäyttää yrityksen johdon päätöksentekoa tukevia laskentatointa, taloutta ja kannattavuutta koskevia laskelmia. Yrityksen tuloksellisuus mittaamisen, analysoinnin, raportoinnin ja seurannan kohteena.

Suositeltavat muut opinnot
Opiskelija ja opinto-ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.

Opintojakson sisältö
Talouden hallinta ja kirjanpito
Yrityksen kausi- ja tilinpäätösraporttien analysointi
Investointien kannattavuuden arviointi
Kannattavuuden suunnittelu erilaisissa matkailu- ja ravitsemisalan yrityksissä
Balanced Scorecard
Tuloksellisuuden mittaaminen ja analysointi