Oppimistavoitteet
Opiskelija ymmärtää palveluliiketoimintaa, jossa palvelu muodostaa arvonluonnin perustan. Tavoitteena on, että opiskelija tunnistaa erilaisia liikuntapalveluihin liittyviä prosesseja sekä kehittämistarpeita. Opiskelija tuntee liikutapalvelujen markkinoinnin erityispiirteet ja ymmärtää asiakastyytyväisyyden sekä asiakassuhdeajattelun merkityksen osana kannattavan liiketoiminnan toteutusta. Opiskelija myös omaksuu palvelun ja asiakaskokemuksen tärkeyden ja vahvistaa osaamistaan palvelujen käyttäjälähtöisessä kehittämisessä.

Opintojakso on 2 op laajuinen.

Sisällöt
Palvelut ja palvelujen kehittäminen
Asiakaskeskeisten palvelukonseptien kehittäminen
Liikuntapalvelujen markkinointi ja myynti